Na kogo czekamy?

Projekt Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu kierowany jest do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych uczelni wyższych, zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a także producentów filmowych i telewizyjnych z całego kraju i ze świata.

Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne uczelnie wyższe, które będą ubiegać się o dofinansowanie lokowania w ramach projektu to Podmioty lokujące. Należy przez to rozumieć uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu. Wszystkie wspomniane podmioty muszą mieć swoją siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim. 

Pragniemy zachęcić twórców filmowych z całego kraju i świata do realizowania swoich filmowych wizji właśnie u nas. Dlatego zachęcamy do udziału w naszym projekcie producentów filmowych i telewizyjnych, którzy chcieliby ulokować w swoich produkcjach markowe produkty z Kujawsko-Pomorskiego. Przez Producenta należy rozumieć głównego inwestora produkcji filmowej, telewizyjnej bądź internetowej, zgodnie z art. 4. Ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 226 ze zm.), 

Przez Produkt markowy należy rozumieć wszelkie niematerialne bądź materialne dobra, które cechują się wartościami mogącymi wesprzeć budowanie pozytywnego wizerunku regionu rozumianego w sensie geograficznym, administracyjnym, socjologicznym czy ekonomicznym. Oznacza to, że pojęcie produktu markowego mieści zarówno produkty opatrzone nazwą firmy, samą nazwę firmy, nazwę publicznej uczelni wyższej wraz z jej ofertą edukacyjną, a także elementy składające się na atrakcyjność konkretnego miejsca w regionie (np. zabytki, muzea, panorama miasta).

O wsparcie w tym projekcie mogą ubiegać się następujące Podmioty lokujące:

  1. Przedsiębiorstwa mające siedzibę1 i prowadzące działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcjonujące minimum przez 12 m-cy licząc od daty ogłoszenia naboru.2
  2. Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego;
  3. Publiczne uczelnie wyższe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie finansowe w ramach niniejszego projektu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, uwzględniającego przepisy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Wielkość środków przewidziana do alokacji na lokowanie produktów w ramach Projektu wynosi 2 810 400,00 zł, w następującym podziale:

  1. 1 808 640,00 zł  dla przedsiębiorstw, przy czym duże przedsiębiorstwa mogą wykorzystać max. 25% tej puli, a pozostała część zostanie przeznaczona na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw,
  2. 1 001 760,00 zł  dla samorządów i publicznych uczelni wyższych (prywatne uczelnie wyższe są traktowane jak przedsiębiorstwa).

Maksymalny udział środków europejskich w dofinansowaniu usługi lokowania Produktu markowego w produkcji filmowej, telewizyjnej lub internetowej w zależności od podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, wynosi:

  1. przedsiębiorcy (niezależnie od wielkości firmy): do 70% kosztów przewidzianych na lokowanie ich produktów, pozostała część będzie stanowiła wkład własny Podmiotu lokującego;
  2. jednostki samorządu terytorialnego: do 85% kosztów przewidzianych na lokowanie ich produktów, pozostała część będzie stanowiła wkład własny Podmiotu lokującego;
  3. publiczne uczelnie wyższe: do 95% dofinansowania kosztów przewidzianych na lokowanie ich produktów, pozostała część będzie stanowiła wkład własny Podmiotu lokującego.

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu rozpoczął się w dniu 14 stycznia 2014 r., a kończy 30 czerwca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!


1 Dopuszcza się posiadanie filii lub oddziału, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych.
2 Wskazany czas funkcjonowania dotyczy również filii i oddziałów.